Zadzwoń Napisz

Inne obszary usług

kompleksowe indywidualne programy ubezpieczeniowe

Służymy doświadczeniem i poradą dotyczącą wyboru zakresu i rodzaju ryzyka jakie powinno być uwzględnione w indywidualnym programie ubezpieczeniowym.

Konstrukcja kompleksowego programu ubezpieczeniowego ma za zadanie zabezpieczać kluczowe aktywa firmy:

 • Zarząd, Prokurentów, Radę Nadzorczą, Głównego Księgowego oraz kluczowych pracowników kadry kierowniczej. Ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółki (ubezpieczenie D&O) to instrument finansowy zabezpieczający negatywne skutki błędnych decyzji managerskich lub zaniechań w podjęciu decyzji. De facto jest to ochrona majątku prywatnego managerów.
 • ubezpieczenia kluczowych osób od  skutków porwania, uprowadzenie pokrywające koszty akcji ratunkowej, wynajęcia negocjatora zapłaty okupu (ubezpieczenie K&R).
 • pracowników - ich życie, zdrowie i mienie. Odpowiednio skonstruowany program ubezpieczeniowy może również służyć budowaniu i umacnianiu relacji z Państwa pracownikami. Wpływa na zmniejszenie rotacji, zwiększa lojalność. Ubezpieczenia pracownicze powinny być nieodłącznym elementem pakietu benefitów pracowniczych (ubezpieczenie grupowe na życie, NNW, kosztów leczenia w podróży zagranicznej, zdrowotne w systemie niepublicznej opieki zdrowotnej).
 • majątek firmy zarówno ruchomy jak i nieruchomy. Majątek firmy można ubezpieczyć od skutków  zdarzeń losowych. W zależności od rodzaju mienia i pożądanego zakresu ochrony możemy dopasować dedykowane produkty ubezpieczeniowe: dla budynków i budowli (ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka All Risk), maszyn i urządzeń od awarii mechanicznej i elektrycznej oraz błędów w obsłudze (ubezpieczenie MB), sprzętu elektronicznego od wszelkiego ryzyka w tym  awarii, błędów w obsłudze, kosztów odtworzenia danych, (ubezpieczenie EEI).
 • działalność firmy - ubezpieczenie działalności powinno być elementem zakładowego planu utrzymania ciągłości działania po szkodzie (Business Continuity & Disaster Recovery Plan). Stabilność funkcjonowania jest zagrożona samym działaniem firmy. Ryzyko wyrządzenia szkody na mieniu lub na osobie trzeciej zwiększa się wraz ze wzrostem skali działalności. Przed następstwami szkód można chronić firmę zawierając dopasowaną polisę odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie działalności, OC za produkt, zawodowe, ochrony prawnej), która pokryje koszty wynajęcia kancelarii prawnej, koszty obrony i postepowania przed sądem, pokryje kwoty roszczenia w przypadku uznania przez sąd zasadności roszczenia. Zakłócenie działalności może wynikać ze zdarzeń losowych, których skutkiem jest uszkodzenie lub zniszczenie mienia. Następstwem szkody na mieniu jest utrata przychodu, zwiększone koszty działalności, konieczność pokrywania kosztów stałych (ubezpieczenia BI, ICoW, MLoP, CBI ).   Można również zabezpieczyć należności handlowe przed skutkami niewypłacalności kontrahentów (ubezpieczenie kredytu kupieckiego).

 

Zajmujemy się również poniższymi ubezpieczeniami

 • mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym (ubezpieczenie CARGO),
 • wszelkiego ryzyka związanego z budową lub montażem (ubezpieczenie CAR/EAR, OC) w tym także ochroną przyszłych zysków inwestora od skutków opóźniania przekazania obiektu do eksploatacji po szkodzie w okresie budowy (ubezpieczenie ALoP),
 • maszyn budowlanych (lub innych wolnobieżnych) od uszkodzeń, awarii, błędów w obsłudze operatora, od kradzieży (ubezpieczenie CPM),
 • flotowymi (ubezpieczania AC, OC, Assistance, GAP, inne),
 • lotniczymi, w tym dla posiadaczy i operatorów bezzałogowych statków powietrznych tzw. dronów (ubezpieczenie OC obowiązkowe i nadwyżkowe operatora SP, Casco SP),
 • szkód w środowisku naturalnym wyrządzonych działalnością przedsiębiorstwa np. wycieki, emisje, pokrycie kosztów czyszczenia i usunięcia zanieczyszczeń, kosztów obrony prawnej, odpowiedzialność zarówno za zdarzenia nagłe jak i działania stopniowe  (ubezpieczenie OC środowiskowej),
 • obowiązkowymi  odpowiedzialności cywilnej wynikającej z przepisów ustawy oraz OC nadwyżkowej na sumy gwarancyjne ponad minimalne limity określone ustawą (OC obowiązkowe, OC nadwyżkowe),
 • odpowiedzialności zawodowej z tytułu  nieprawidłowego działania , zaniedbania, błędu, zaniechania, których skutkiem jest niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązania. W szczególności dotyczy to zawodów architekta, projektanta, prawników, księgowych, doradców podatkowych, zarządców nieruchomości, lekarzy, przewoźników, spedytorów itd. (ubezpieczenie OC zawodowe),
 • od skutków roszczeń związanych z utratą lub ujawnieniem danych w tym danych osobowych z przetwarzanych lub posiadanych baz, w tym kosztów ekspertów i  konsultantów, odzyskiwania danych, prawników, z konsultantów PR (ubezpieczenia IT),
 • ubezpieczenia finansowe w tym gwarancje ubezpieczeniowe (dobrego wykonania kontraktu, zapłaty wadium, przedłużone gwarancje),
 • ubezpieczenie kosztów wycofania wadliwego produktu z rynku (ubezpieczenie Product Recall),
 • inne ubezpieczenia.

 

Robimy programy typu affinity

Affinity to szereg produktów ubezpieczeniowych dołączanych do produktu lub usługi bazowej będącej podstawę działalności Państwa firmy. Z założenia produkty affinty mają na celu zwiększenie atrakcyjności produktów bazowych na rynku i zyskanie przewagi konkurencyjnej. Możliwe są też rozwiązania affinity zwiększające przychody Państwa przedsiębiorstwa.

Odpowiednio skonstruowany program ubezpieczeniowy może również służyć budowaniu i umacnianiu relacji z odbiorcami Państwa produktu/usługi.  Programy typu affinity mogą być skierowane do odbiorców będących konsumentami lub przedsiębiorców kupujących nasze produkty.

Przykładowo:

 • dystrybutor sprzedający urządzenia elektroniczne (komputery, tablety) dołącza polisę ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczenia sprzętu od wszelkiego ryzyka w tym od uszkodzenia przez użytkownika, kradzieży, szkód elektrycznych, żywiołów. Istnieje możliwość sprzedaży ubezpieczeń po atrakcyjnej cenie przez konsumenta lub sponsorowania składki przez dystrybutora np. przez wskazany okres,
 • sprzedawca i serwis maszyn dla przemysłu spożywczego dostarcza maszynę do odbiorcy wraz z ubezpieczeniem od zdarzeń losowych, od szkód spowodowanych błędną obsługą operatora. Korzyścią dla sprzedającego jest zwiększenie atrakcyjności produktu, zwiększenie przychodów z usług serwisowych po upływie gwarancji producenta (można zawrzeć polisę np. na 3-5 lat z zastrzeżeniem serwisu przez określonego serwisanta),
 • dostawca wody sprzedaje odbiorcom (konsumentom) polisy od zalania z usługą Assitance domowego w zakresie organizacji wizyty hydraulika i pokrycia kosztów usługi.